Přidat k oblíbeným Nastavit homepage Mapa

V nákupním košíku máte:

položek

v celkové ceně s DPH:

0
Nabídka produktů
Mohlo by vás zajímat
Obchodní podmínky

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod
Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím (dále jen dodavatel).

  

Informace o internetovém obchodě
Internetový obchod zajišťuje kompletní proces od nabídky produktu s aktuální cenou, přes jeho objednání, volbu dopravy a platby dle nabízených podmínek, až po doručení na zákazníkem zvolenou dodací adresu. Veškeré informace týkající se zboží, cen, skladové dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem je možno získat prostřednictvím kontaktu na dodavatele uvedeného pod odkazem Kontaktní údaje

  

Ceny pro zákazníka
Zboží v internetovém obchodě je nabízeno za ceny v korunách českých. Dodavatel může ceny v obchodě průběžně aktualizovat.

   
Objednávka - platnost, stavy, zrušení
Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Veškeré informace v objednávce jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Uložením objednávky zákazníkem (stisknutím tlačítka Dokončit objednávku) je naplněna skutková podstata uzavření smluvního obchodního vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s Obchodními podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Registrovanému zákazníkovi jsou pod odkazem Přehled objednávek dostupné informace o aktuálních stavech svých objednávek. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit. O zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován na e-mailovou adresu, kterou zákazník vyplnil v objednávce. V případě, že dodavatel nedodá objednávku nebo její část do 45 dní od objednání bude tato objednávka nebo tato část zrušena.

  
Dodání zboží
Zboží je dodáno dopravcem na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Dodávka je doručována dopravcem standardně následující pracovní den po expedici zboží v době mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Při přebírání dodávky doručené dopravcem má zákazník možnost zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je poškozená originální polepovací páska na obalu, uvede zákazník tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně má zákazník právo dodávku odmítnout jako celek. Zákazník je dále povinen následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu uvede zákazník na přepravním listu nebo jeho příloze „Rozdíly oproti dodacímu listu“ a tuto skutečnost musí dopravce potvrdit podpisem. Pokud dopravce odmítne rozdíl potvrdit, má zákazník právo odmítnout dodávku jako celek.

  
Poplatky za dopravu a platbu
K objednávce je připočítáván poplatek podle zvoleného způsobu dopravy a platby. Na tuto částku je zákazník upozorňován při tvorbě objednávky.
U objednávek, jejichž celková hodnota přesáhne částku 10000,- Kč vč. DPH, neúčtujeme žádné dopravné ani balné.

  
Doklady
Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží fakturu. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Na faktuře je uvedeno označení dodaného zboží, jeho množství, popř. jeho sériové číslo. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně.

  
Úhrada faktur
Platba faktury za objednávku je závislá na zvoleném způsobu platby při objednání:

  
Dobírka – zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.
Bankovní převod – zákazník platí na účet dodavatele částku odpovídající ceně objednávky a pro identifikaci platby uvede odpovídající variabilní symbol: číslo objednávky. Veškeré údaje potřebné pro úhradu bankovním převodem jsou zákazníkovi zaslány prostřednictvím objednávky nebo zálohové faktury na jeho e-mailovou adresu po odeslání objednávky v internetovém obchodě. V případě platby bankovním převodem si zákazník opatří tyto informace na vlastní náklady. Na žádost zákazníka zašleme zálohovou fakturu Českou poštou na určenou adresu.

Hotovost u dodavatele – zákazník platí v hotovosti na adrese dodavatele v případě osobního odběru zboží.

  
Vrácení zboží
Pokud dodané zboží nebo podmínky dodávky neodpovídají objednávce, zákazník je oprávněn zaslat do 3 pracovních dnů zpět kompletní a nepoškozené zboží včetně kopií pořizovacích dokladů (pořizovací faktura a dodací list). Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

    

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

– platí pouze pro koncové spotřebitele (neplatí pro obchodní partnery s ICO )  

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, poštovné a balné.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

 

Není-li spotřebitel již schopen zboží  vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, neúplný obsah, poškozený obal, apod.), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě

    

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

   

    Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané zákazníkem a zákazník toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 400,- Kč a vzniklé náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  

Reklamace
Reklamační podmínky jsou popsány pod odkazem Záruční a reklamační podmínky

    

Ochrana osobních údajů
Údaje o zákazníkovi vyplněné v objednávce slouží k vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel se zavazuje zachovávat důvěrnost dat o zákazníkovi nabytých prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky jsou popsány pod odkazem Ochrana osobních údajů

 

 


Platební metody

WWW.AZBATERIE.CZ Kontakt: Vladimír Vácha - ABAKA, Úslavská 61 Plzeň, e-mail: obchod@abaka.cz, tel.: 377445589, 737758215
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.